Tag: F-Type

May 10, 2015 0

2015 Jaguar F-Type

By Atikorn

เมื่อกล่าวถึงยนตกรรมที่มีความสวยงามเป็นหนึ่งมีความสวยงามหรูหรา รถสปอร์ต Jaguar F-Type ถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่สร้างความหรูหรา ความน่าเชื่อถือในสมรรถนะของรถสปอร์ตอีกยี่ห้อ รวมถึงความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของรถสปอร์ตที่ผู้ใช้ให้ความไว้วางใจเป็นหนึ่ง

January 31, 2015 0

Jaguar F-Type รถสปอร์ตทั้งหรูทั้งแรง

By Atikorn

เมื่อกล่าวถึงยนตกรรมที่มีความสวยงาม ความหรูหรา และสมรรถนะที่น่าเชื่อถือ  รถสปอร์ต Jaguar F-Type  ถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่ตอบโจทย์คำกล่าวข้างต้น  เพราะว่ารถคันนี้มีความหรูหรา มีสมรรถนะที่ดี  รวมถึงเป็นรถที่ผู้ใช้เชื่อมั่นในความปลอดภัยว่าดีเยี่ยม